העמותה

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

שהתקיימה ביום 13.10.2010

 נוכחים: רשימת הנוכחים מצורפת לפרוטוקול ומסומנת נספח א'.

סדר היום:

1.       דברי פתיחה
2.       סקירה על פעילות העמותה
3.       דין וחשבון כספי לשנת 2009
4.       דין וחשבון ועדת הביקורת לשנת 2009
5.       אישור הדו"חות הכספיים
6.       אישור הדו"ח המילולי
7.       אישור דו"ח ועדת הביקורת
8.       בחירת ועדת ביקורת
9.       בחירת חברי מועצה חדשים
10.    אישור וחידוש התקשרות עם רואה החשבון של העמותה
11.    שונות

1. דברי פתיחה

א.  יו"ר ועד העמותה, איתן תגר, פתח את האסיפה והציע למנות את פרופסור רות בן-ישראל. כיו"ר האסיפה ואת עו"ד דן הכהן כמזכיר הישיבה.
כל הנוכחים מצביעים בעד הצעתו של איתן תגר.
ב. יו"ר אישרה כי האסיפה הינה אסיפה נדחית וכי קיים מנין חוקי לקיומה.
ג.  אורני איזקסון הקריא את מכתבו של הנשיא היוצא של העמותה אברהם כץ-עוז (העתק המכתב מצורף לפרוטוקול ומסומן נספח ב').

2.        סקירה על פעילות העמותה

יו"ר ועד העמותה, איתן תגר, סקר את פעילות העמותה לשנה החולפת (העתק הסקירה מצורף לפרוטוקול ומסומן נספח ג').

3.       דין וחשבון כספי לשנת 2009

הדו"ח הכספי המבוקר הועמד לעיון חברי העמותה הנוכחים לפני  פתיחת האסיפה. חיים ליטוינסקי גזבר העמותה סקר את תוצאות הפעילות של העמותה לשנת 2009.

(העתק הדוחות הכספים מצורפים לפרוטוקול ומסומנים נספח ד')

4.       דין וחשבון ועדת הביקורת לשנת 2009

אמציה שצקי חבר ועדת הביקורת סקר את ממצאי ועדת הביקורת וציין וכי ענייני העמותה מתנהלים בצורה תקינה. עם זאת ציין אמציה כי יש להגביר את מאמצי הגביה של דמי החבר לעמותה מאחר ויש חברי עמותה רבים שלא שילמו את דמי החבר זה מספר שנים.
לסיכום, המליצה הועדה לאשר את הדו"חות  הכספיים המבוקרים לשנת 2009.
(העתק דוח ועדת ביקורת מצורף לפרוטוקול ומסומנים נספח ה')

5.       אישור הדו"חות הכספיים

היו"ר העמידה לאישור את הדו"חות הכספיים.
כל הנוכחים מצביעים בעד אישור הדו"חות הכספיים. אין מתנגדים. הדו"חות אושרו.

6.       אישור הדו"ח המילולי

היו"ר העמיד לאישור את הדו"ח המילולי.
כל הנוכחים מצביעים בעד אישור הדו"ח המילולי. אין מתנגדים. הדו"ח המילולי אושר.

7.       אישור דו"ח ועדת הביקורת

היו"ר העמידה לאישור את דו"ח ועדת הביקורת.
כל הנוכחים מצביעים בעד אישור דו"ח ועדת הביקורת. אין מתנגדים. הדו"ח אושר.

8.       בחירת ועדת ביקורת

היו"ר הציעה למנות מחדש את חברי ועדת הביקורת המכהנים אשר אישרו מראש את נכונותם להמשיך בכהונתם: אשר ארזי, אמציה שצקי וטליה דרבינסקי.
כל הנוכחים מצביעים בעד בחירת  המועמדים המוצעים. אין מתנגדים.

9.       בחירת חברי מועצה חדשים

היו"ר הציג את מועמדותם של איתן תגר, עינת נוימן ודן אלמן. הם הגישו את מועמדותם בצרוף המלצה של חמישה חברי עמותה אחרים. (העתק טפסי הבקשה של המועמדים מצורפים לפרוטוקול ומסומנים נספח ה/1-ה/3).
חזי הכהן: מציע כי הועד ישקול בדיקת אפשרות לתיקון התקנון באופן שתבוטל המועצה וסמכויותיה תועברנה לאסיפת חברי העמותה.
כל הנוכחים מצביעים בעד בחירת המועמדים המוצעים. אין מתנגדים.

10.    אישור ההתקשרות עם רואה החשבון, רם דינאי

היו"ר הציעה למנות מחדש את רו"ח העמותה רם דינאי כרו"ח העמותה.
ברוב קולות הנוכחים אושרה ההתקשרות לשנה נוספת עם רואה החשבון רם דינאי.
יו"ר האסיפה הודיעה על נעילתה.

רשם: דן הכהן
 _____________________________________  _________________________________

רות בן-ישראל יו"ר האסיפה וחברת ועד

איתן תגר, חבר ועד

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

טפסי בקשת מועמדות >>

[/vc_column_text][vc_column_text]

דוח ועדת ביקורת >>

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

סיכום פעילות – איתן תגר >>

[/vc_column_text][vc_column_text]

מכתב כץ עוז שהוקרא באסיפה >>

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]